7 perc olvasási idő (1458 szó)

Európa legnagyobb kulturális értéke a kulturális sokféleség megőrzése - interjú az Európa Ifjúsága Egyesülettel

Az Európa Ifjúsága Egyesület 2008-ban kezdte meg működését elsősorban a fiatalok fejlődése, lehetőségeinek szélesítése érdekében. A szervezet székhelye Magyaralmáson található, egy Fejér megyei községben, azonban célcsoportja és működési területe jelentősen túlmutat a településen. Tagjai olyan elhivatott személyek, akik mindenképp tenni szeretnének fiatalokat érintő problémák megoldása érdekében és Szükségét érezték egy olyan szervezet létrehozásának, amely lehetőséget nyújt összetartó, tartós közösségek létrehozására. A Civil Körkép ezen cikkében velük beszélgettünk a fiatalokról, Európáról és a civil szervezetek helyzetéről. 

Milyen az Európa Ifjúsága Egyesület missziója, milyen célokat tűztetek ki magatok elé?

Az alapvető missziónk a közösségi kapcsolatok népszerűsítése, a civil felelősségvállalás elősegítése és a nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása, melyeknek a középpontjában a fiatalok állnak. A cél már a megalakuláskor egyértelmű volt számunkra, egy olyan szervezetet hozzunk létre, amely lehetőségek tud nyújtani az ifjúságnak és emellett fejlődni is tudnak. Ennek érdekében az egyesületünk foglalkozik tanácsadással és információnyújtással ifjúsági közösségek számára, lehetőséget biztosítunk diák- és gyermek művészeti csoportok számára új produkciók megvalósításához, bemutatásához, és más csoportokkal való találkozáshoz. Ide kapcsolódnak még az általunk szervezett kézműves foglalkozások ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan, vagy éppen a tematikus szellemi és játékos vetélkedőink, önismereti játékaink.

Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embertársaink segítésére, ösztönzésére és integrálására, valamint a környezetünkben élő kisebbség integrációjának előmozdítására.

Valamint rendszeres kapcsolatot ápolunk a civil szférában tevékenykedő, főleg ifjúságsegítéssel foglalkozó országos szervezetekkel. 2014 óta szervezetünk látja el a közép-dunántúli régió EURODESK koordinációját.

Magyaralmás egy kis település, mégis több fiatal megfordul ott. Milyen velük a kapcsolatotok?

Sikernek könyveljük el, hogy az országot lefedő önkéntesbázissal dolgozunk. Természetesen ezek a fiatalok nem a mindennapi tevékenységeinkben vesznek részt, hanem főként a nemzetközi szintű projektjeinket segítik. Az egyesület azonban erősen dolgozik azon, hogy a helyi fiataloknak is alternatívákat, lehetőségeket adhasson. Ezen cél elérése érdekében a helyi, aktív, tizenéves fiatalok -akik már több éve aktív tagjai az Európa Ifjúsága Egyesületnek és rendszeresen részt vesznek programjainkon- létrehoztak egy csapatot „fiatal-ma" néven. A fiatal-ma csapat motiváltságával most már nem csak az egyesület életét színesíti, de a közösségünk érdekében is aktívan munkálkodik. A helyi önkormányzattal kezdeményezett párbeszédnek köszönhetően egy klubhelyiséget vehetnek birtokba tavasztól a kezdeményező fiatalok.

Ha már szóba jött a nemzetköziség és szervezet neve is „Európa Ifjúságát" jeleníti meg, szerintetek hogyan viszonyulnak a magyar fiatalok Európához?

Úgy gondoljuk, a velünk kapcsolatban lévő fiatalok lehetőségként tekintenek arra, hogy az Európai Unióhoz tartozunk. Az elfőttük lévő generációkhoz képest érzik, hogy mind a tanulás, mind a munkavállalás terén sokkal szabadabban választhatnak. A munkavégzés után járó jövedelem mellett a fejlődési lehetőségük végsőkig való fokozhatóságát is fontosnak tartják. Emellett kiélvezik annak lehetőségét is, hogy szabadidejükben könnyedén utazhatnak országról országra, ezáltal új kultúrákat ismerhetnek meg, olyan tudást és tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek birtokában képesek életükön változtatni. Ennek köszönhetően talán nyitottabb, elfogadóbb, befogadóbb társadalomban élhetünk. Sokan gondolják azt, hogy az európaiság egyenlő a kultúrák összeolvadásával, azonban tapasztalataink erre rácáfolnak. A fiatalok nem gondolják kifejezetten negatívnak, inkább a globalizáció természetes hatásaként tekintenek rá. A sokszínűség megtartása, ápolása mindannyiunknak érdeke, akik ebben az országban élünk. Európa legnagyobb kulturális értéke a kulturális sokféleség megőrzése. Az interkulturalitás európai dimenziója a két- és többnyelvűség elterjesztése. Bele kell tanulnunk abba a helyzetbe, hogy olyan világrészben élünk, utazunk, dolgozunk, ahol a határok virtuálisak, szabadságunkat pedig ténylegesen csak akkor élhetjük meg, ha egynél több nyelv világában, több kultúrában mozgunk otthonosan. Az interkulturalitásban „csak" kiindulópont a kultúrák egyenértékűségének fel- és elismerése, ezen túlmenően olyan személyiségvonások és attitűdök erősítéséről van szó, mint az empátia, a szereptávolság, a kétértelműség elviselése, az együttműködési készség erősítése. Mindez összetett identitást követel, azaz új és más világképek befogadásának, az irántuk való nyitottságnak a készségét.

Hogyan tudjátok segíteni a fiatalokat, hogy közelebb érezzék magukat Európához?

2014 óta vagyunk küldő és koordináló szervezet európai önkéntesség terén, melynek keretein belül önkénteseket küldünk külföldre és külföldi önkénteseket koordinálunk Magyarországon. A programnak köszönhetően a fiatalok maximum 12 hónapot tölthetnek Európa bármely országában, ahol nyelveket tanulnak, önállóbbá válnak, miközben felfedezik a körülöttük lévő világot és megismerkednek számukra addig idegen kultúrákkal. Hiszen az önkéntesség az EU egyik alapelve, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, mindemellett az önkéntes tevékenységek fejlesztik a szociális készségeket és kompetenciákat, segítik a társadalmi szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatot nyújtanak. Az önkéntesség kulcsfontosságú tényezője az aktív állampolgárságnak és a demokráciának, mivel európai értékeket képvisel, kiemeli, erősíti a közösségben rejlő erőt. A pozitív önértékelés, mások elfogadása, hatékony kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, nyitottság, az egyéni és a csoport-érdekek fejlődése, szociális kompetenciák fejlődése fontos tényezők az egyén fejlődése szempontjából. Fontosnak tartjuk a szocializáció folyamatában, hogy a fiatalok az önkéntességen keresztül felfedezzék saját lehetőségeiket, közösségük aktív tagjává váljanak, nyitottabb képet kapjanak a világról. Megtanulják, mit jelent másoknak segíteni, társaikat „képessé tenni" céljaik kitűzéséhez és megvalósításához a változás, fejlődés elérése érdekében. A különböző kultúrákról szóló ismeretek megtapasztalásával az idegen kultúrák mellőzése és elutasítása is kiküszöbölhető. A passzív elfogadásra azután ráépül a kíváncsiság, a motiváció, hogy saját tapasztalataikon keresztül ismerjék meg az adott térséget, népet, nyelvet, kultúrát, s ez vezet el a legmagasabb lépcsőfokig, a sokoldalú megközelítésig. Úgy gondoljuk, hogy minden fiatal, aki részt vesz egy ilyen programban, jövőképe pozitív irányban változik, hisz egy nyitott könyv lesz Európa az életében, ami tele van egyedi élményekkel, megtapasztalásokkal. A projektben részt vevő fiatalok a későbbi munkavállaláshoz elengedhetetlen kompetenciákat és attitűdöket építhetnek személyiségükbe. Ez egyfajta támogatást jelent számukra az ifjúsági munkanélküliség megelőzésére, amely ezt a generációt sújtja leginkább. Interkulturális szemlélettel csökkenthető a marginalizálódás, előítéletek kialakulása.

Egyesületünk évek óta szervez hazai és nemzetközi ifjúsági cseréket az alapvető emberi jogokra fókuszálva, de különböző megközelítésekben. Hiszen az emberi jogok kulcsszerepet töltenek be a demokratikus fejlődésben. Azonban a kisebbségi szegregáció hátrányos helyzetet idéz elő. Korunk társadalmai növekvő arányban lehetnek elszenvedői, illetve tanúi a globalizációnak, az etnikai, nemi, vallási, nemzeti különbségek miatti hátrányos megkülönböztetésnek. Az integráció, a beilleszkedés mindenkinek érdeke. A negatív sztereotípiák lebontása nem csupán új társadalmi, gazdasági esélyeket hoz, hanem megteremti egy toleránsabb, elfogadóbb európai társadalom lehetőségét is. Az általunk megragadott megközelítések közül néhányat emelnénk ki, azokat, amelyek számunkra talán a legfontosabbak: nemi szerepek a társadalomban, önismeret, elfogadás, befogadás, emberi jogok, életmenedzsment, aktív állampolgárság, fiatalok bevonása, strukturált párbeszéd.

Nemcsak a fiataloknak, de a velük foglalkozó, velük kapcsolatban álló szakembereknek is biztosítunk nemzetközi programokat a fenti témában, amelyek során szaktudásukat, kompetenciáikat fejleszthetik annak érdekében, hogy könnyedén és gyorsan megtalálják a közös hangot a fiatalokkal, használható segítséget tudjanak nyújtani bármilyen témában, amelyekkel hozzájuk fordulnak.

Kicsit térjünk vissza Európától a magyar valóságba. A fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek valamilyen módon mindig kapcsolatba kerülnek az iskolákkal, ám ennek kapcsolata nem mindig szokott fényesen alakulni. Ti mit gondoltok arról, hogy a civileknek van helye a köznevelésben?

Magyarországon az önkéntesség népszerűsítésére az oktatási rendszer még nem készült fel, talán ennek tulajdoníthatók az új önkéntességhez kapcsolódó alacsony hazai értékek. Véleményünk szerint a mai, korlátozott viszonyokat tekintve nagyon nagy szerepe és felelőssége van a civil szervezeteknek a közoktatásban. Az iskolák nagy részének nincs meg az a fajta szabadsága, ami ahhoz kell, hogy a fiatalok megtalálják önmagukat, önállóan vélemény alkothassanak. Az oktatási rendszer sajnos szabvány, véleménytelen és érdektelen fiatalokat bocsát a nagybetűs életbe. A hozzánk hasonló szervezetek felelőssége, hogy megadjuk nekik a lehetőséget kiszakadni ezekből a dobozokból, elősegíteni, hogy képesek legyenek kiállni önmagukért és másokért, merjenek nagyot álmodni.

Mindenesetre hatalmas lépés, hogy napjainkban az érettségi bizonyítvány megszerzését önkéntes munkában szerzett tapasztalatokhoz kötik. Tapasztalatunk az, hogy azokban az iskolákban, ahol sikerül legalább egy nyitott kulcsembert találni, viszonylag egyszerű az együttműködés, lehetőséget kapunk arra, hogy megmutassuk a diákoknak, lehet másképpen gondolkodni. Természetesen ez sokkal egyszerűbb egy nem állami fenntartású oktatási intézménnyel, mint egy állami fenntartásúval.

Legfőbb lehetőség az IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat), mely során egyesületünk nem arra használja a fiatalokat, hogy székeket pakoljanak vagy szemetet szedjenek. Szeretnénk a fiataloknak a nálunk eltöltött órákban élményeket és megtapasztalást adni, engedjük őket betekinteni egy rendezvény megvalósításának minden pontjába a tervezéstől az utómunkálatokig. Mivel szolgálatuk teljesítése során kapcsolatba kerülnek velünk, megismerik tevékenységeinket, nyitottságunkat, személyesen is megismernek minket, szervezetünk utánpótlása, utánpótlás-nevelése is biztosított, emellett sokkal könnyebben és kevesebb félelemmel jelentkeznek általunk meghirdetett hazai és nemzetközi programokra.

Civil szervezetként miben látjátok a legnagyobb felelősségeteket a fiatalok jövője kapcsán?

Hisszük, hogy egyesületünk legnagyobb felelőssége a jövő- és véleményformáló hatásban rejlik, hiszen a civil szervezetnek kell biztosítani azt a színteret, amely a fiatalok egyéniségének kibontakozását segíti elő. Elsősorban az aktív állampolgárság és a társadalmi részvétel jelenleg alacsony számát vagyunk hivatottak növelni, hiszen e területeken a különböző államok fejlettsége, kialakult gyakorlata meglehetősen eltérő. Másik fontos feladatunknak hisszük az esélyegyenlőségért, diszkriminációmentességért, alapvető emberi jogokért való munkásságunkat szűkebb és tágabb társadalmukban, nagy hiányterületet fedve le ezen tevékenységünkkel. Összességében képessé tenni a fiatalokat saját jövőjük alakításában való aktív részvételre.

Ha még több érdekességet szeretnétek megtudni az Európa Ifjúsága Egyesületről, vagy tájékozódni szeretnétek az általuk kínált lehetőségekről, akkor lájkoljátok őket facebookon vagy kövessétek be Instagramm oldalukat. Európa valóban sokszínű, de még jó, hogy vannak olyan civilek, akik segítenek abban, hogy a fiatalok meg is lássák ennek színeit.

Szerző: Szalóki Viktor

Képek forrása: Európa Ifjúsága Egyesület

Utazás a nagyvilágban: Prága
Kölcsönlakás-kölcsönfilm
 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2020. augusztus 04. kedd