Adatkezelésre vonatkozó irányelvek és játékszabályzat

1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat vonatkozik az Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin (továbbiakban: TH) által kezelt, karbantartott www.toledhallottam.hu honlapon futó Születésnapi versözön nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek·

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). ·

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. ·

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. ·

A Játékban az Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin és a Tudatos Ifjúságért Alapítvány (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. ·

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. · Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete·

A Játék időtartama: A Játék 2019. 03. hónap 21. nap 18:00 perctől 2019. 04. hónap 9. nap 23:59 percig tart.· A sorsolás időpontja: 2019. 04. hónap 30. nap 12:00 perc. A sorsolás randomgenerátor segítségével történik. ·

A Játék menete: azok között, akik a www.toledhallottam.hu oldalon közzétett, Születésnapi versözön nyereményjáték felhívásában található emailcímre pályázatukat elküldik, a pályázat végén 3 darab, 5 ezer forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki. A játékban résztvevők lemondanak szerzői jogukról és hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatra benyújtott tartalmakat a Szervező honlapján (www.toledhallotam.hu), Facebook oldalán (www.facebook.com/toledhallottam), Instagram oldalán (@toledhallottam), valamint Youtube csatornáján (www.youtube.com/toledhallottam) közzétegye. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Tőled Hallottam Magazin oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kiosztásra a Játékosok között:
– 3 darab 5000 forint értékű ajándékutalvány

· A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.·

A Játékban pótnyerteseket hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:· nem múlt el 18 éves;· ha a Megbízott megkeresésére 2 napon belül nem válaszol;· ha nem lehet felvenni a nyertessel email üzenet formájában a kapcsolatot;· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítéseA nyertessel

Email és email válasz formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez aTőled Hallottam Ifjúsági Magazin és a Megbízó kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt postán küldjük ki. A nyereményt a felhasználó a vele előre egyeztetett címen veheti át értesítést, valamint személyigazolást követően. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Tőled Hallottam Ifjúsági Magazint semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin felelőssége

A Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, · feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím,születési dátum), a Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. · feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (Tudatos Ifjúságért Alapítvány) részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.· Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.· Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2. A Játék résztvevőinek adatait a Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.A Tőled Hallottam Ifjúsági Magazin fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.